Decrease Font Size Increase Font Size


W ramach prowadzenia Księgi Handlowej, proponujemy:

- ewidencjonowanie dokumentów księgowych i zdarzeń gospodarczych w KsH

- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży - dla celów podatku VAT (VAT_JPK)

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzenie ewidencji wyposażenia

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT

- sporządzanie informacji do GUS

- monitorowanie zobowiazań / należności

- zamknięcie roku obrachunkowego

- sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej

- przygotowanie rocznego zeznania podatkowego