Decrease Font Size Increase Font Size


W ramach prowadzenia Rozliczeń Ryczałtu Ewidencjonowanego, proponujemy:

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

- ewidencjonowanie dokumentów księgowych w Ewidencji Przychodu

- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży - dla celów podatku VAT

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzenie ewidencji wyposażenia

- ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT

- przygotowanie rocznego zeznania podatkowego